CV

Curriculum vitae

Mijn actueel cv kunt u per email opvragen of raadplegen op linkedin:

https://www.linkedin.com/in/jan-willem-v-b430751/

Inhoudelijk

 

Publiekrechtelijk bouwrecht/ Grondbeleid

Advisering over juridische aspecten met betrekking tot vastgoed, aankoop van gronden voor bestemmingswijzigingen, kostenverhaal, toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Belemmeringenwet privaatrecht.

 

Privaatrechtelijk bouwrecht

Concipiëren van koop-/ uitgifteovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten, intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten voor vastgoedontwikkelingen tussen gemeenten en commerciële ontwikkelaars en woningcorporaties. Voeren van onderhandelingen. Vestiging van zakelijke rechten. Advisering inzake aanbestedingen en staatsteun.

 

Ruimtelijk bestuursrecht

Wet ruimtelijke ordening met bijzondere focus op grondexploitatiewet. Begeleiding van planologische procedures. Toetsen van bouwvergunningaanvragen aan bestemmingsplannen. Verdedigen collegestandpunt in bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Onteigening

Minnelijke verwerving op onteigeningsbasis. Advisering inzake en toepassing van de administratieve en gerechtelijke procedure van de Onteigeningswet. Vaststelling van schadeloosstellingen in het kader van de Onteigeningswet.

 

Bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht

Voorzitter van onafhankelijke schadebeoordelingscommissies in verband met verzoeken om bestuurscompensatie, onder andere planschade en nadeelcompensatie. Het verrichten van risico-analyses in verband met ontwikkelingen die mogelijk kunnen leiden tot planschade/nadeelcompensatie.

 

Verrichten van taxaties

Verrichten van taxaties (wonen, landelijk en bedrijfsmatig vastgoed), beoordelen van vermeend nadelige effecten van rechtmatige bestuurshandelingen op de vermogenswaarde van objecten alsmede de invloed daarvan op de bedrijfsexploitatie.

 

Proceservaring

Opgetreden in procedures bij rechtbank en Raad van State namens Van Iersel Juridisch Advies, gemeente Rijnwoude, gemeente Breda, gemeente Utrecht, juridisch adviesbureau Maat en Ruygrok. De procedures betroffen zaken op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten.

Beëdiging rentmeester NVR 2006
Beëdiging rentmeester NVR 2006